Jakie dodatkowe obowiązku pociąga za sobą zatrudnianie przez wspólnotę pracowników?


Podstawowym obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej, która zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracy bądź zleca wykonywanie pewnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych jest zgłoszenia tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takiego zgłoszenia należy dokonać nie później niż 7 dni od daty podpisania stosownej umowy.


Każda wspólnota zatrudniająca pracowników podlega ubezpieczeniu w zakresie ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, emerytalnego albo rentowego. Tym samym wspólnoty mieszkaniowe pełniące funkcję pracodawców są zobowiązane wpłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, chorobowe i wypadkowe oraz prowadzić ewidencję ubezpieczonych. Co ważne ubezpieczenie to jest obowiązkowe przez cały okres trwania umowy o pracę, czyli od jej nawiązania aż do rozwiązania. Poza tym na wspólnocie, która zatrudnia pracowników ciąży obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warto także mieć na uwadze fakt, że zleceniobiorcy zatrudnieni do wykonywania określonych czynności we wspólnocie, podobnie jak inni pracownicy, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieje się tak w przypadku, gdy pracownik czy też zleceniobiorca nie jest zatrudniony u innego pracodawcy, u którego podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu. Albowiem w przeciwnym wypadku (tj. zatrudnieniu u innego pracodawcy) we wspólnocie mieszkaniowej może być objęty wyłącznie dobrowolnym ubezpieczeniem.

Tagi: wspólnota mieszkaniowa, obsługa wspólnot, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wspólnotami, zarządca nieruchomości, poradnik wspólnoty mieszkaniowej, prawo wspólnot