Regulamin serwisu eMieszkaniec.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu eMieszkaniec.pl.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu eMieszkaniec, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do Umowy o świadczenie usług przez Operatora poprzez Serwis.
 • Serwisie – rozumie się przez to System Informatyczny eMieszkaniec.pl, umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu.
 • Operatorze – rozumie się przez to spółkę Centrum Usług Rynku Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą: Olsztyn ul. Immanuela Kanta 17 lokal 107.
 • Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 • Nowy użytkownik – Użytkownik, który po raz pierwszy rejestruje się w Serwisie i nie wprowadzał do niego wcześniej żadnych danych.
 • Umowie – rozumie się przez to umowę o odpłatne świadczenie przez Operatora usług w ramach Serwisu, które są wymienione w pkt. 4, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem.
 • Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronach Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za wybrane usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu ani Umowy.
 • Dostęp do miesiąca rozliczeniowego – rozumie się przez to odpłatne otwarcie przez operatora dostępu do kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
 • Dane archiwalne – dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu, przechowywane przez Operatora po wygaśnięciu Umowy.
 • Konto główne – konto utworzone przez Użytkownika w wyniku rejestracji w Serwisie.
 • Subkonto – konto utworzone przez Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie, zgodnie z pkt. 5 ust.8.

Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu eMieszkaniec.pl należą do Centrum Usług Rynku Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą: Olsztyn ul. Immanuela Kanta 17 lokal 107. Prawa autorskie związane z Serwisem eMieszkaniec.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Zakres usług świadczonych przez Serwis

Na mocy Umowy Operator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi: usługi związane z generowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem dokumentów i danych Użytkownika związanych z zarządzaniem zasobami lokalowymi, w szczególności:

 • dane wspólnot,
 • dane budynków, lokali, właścicieli i członków wspólnot,
 • bazy danych kontrahentów Użytkownika,
 • dokumenty kosztowe,
 • ewidencji rozliczeń mediów,
 • faktury sprzedaży,
 • sprawozdania.

Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejących funkcjonalnościach, zmiany te nie wymagają zmiany regulaminu.

Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 3. Użytkownik, przed rozpoczęciem pracy w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu umieszczonymi na stronie głównej Serwisu.
 4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w ust. 4., Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło. Identyfikator musi zawierać co najmniej 6 znaków. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
 7. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu „odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.
 8. Użytkownik po zarejestrowaniu się w serwisie uzyskuje prawo do założenia maksymalnie 200 subkont, którym samodzielnie nadaje nazwy i hasła oraz uprawnienia. Instrukcje w tym zakresie dostępne są po zarejestrowaniu się w zakładce „subkonta”.
 9. Subkonta są ściśle powiązane z Kontem głównym i dostęp do nich uzależniony jest od posiadania przez Użytkownika dostępu do konta głównego.
 10. Z Subkont mogą korzystać jedynie członkowie wspólnoty mieszkaniowej dla której zostało utworzone Konto główne.
 11. Za sposób korzystania z subkont oraz dane wprowadzone przy ich użyciu odpowiada Użytkownik.

Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.emieszkaniec.pl. Użytkownik wybierze swój identyfikator i tajne hasło i możliwość korzystania z Serwisu oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin i wprowadzi do Systemu dane określone w pkt. 5 ust. 4.
 2. Po dokonaniu pierwszej płatności Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do wybranych treści Serwisu.
 3. Również po dokonaniu pierwszej płatności na warunkach, o których mowa w pkt. 7 Operator wyśle Użytkownikowi sporządzoną w dwóch egzemplarzach i podpisaną przez przedstawiciela Operatora Umowę o świadczeniu usług poprzez Serwis.
 4. Użytkownik obowiązany jest podpisać oba egzemplarze Umowy i jeden z nich niezwłocznie odesłać Operatorowi.
 5. W razie nie doręczenia Operatorowi zaakceptowanej przez Użytkownika Umowy lub nie uiszczenia opłaty w trybie opisanym w pkt. 8 Operator ma prawo wstrzymać dostęp Użytkownika do Serwisu w całości.
 6. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się chwilę uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z pkt. 8, przy czym za chwilę uiszczenia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora. Zarejestrowanie się przez Użytkownika zgodnie z pkt. 5 jest niezbędne do zawarcia Umowy.
 7. Podpisana przez Użytkownika Umowa i dokonywanie wpłat za dostęp w kolejnych miesiącach rozliczeniowych jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Serwisu na czas odpowiadający uiszczonej opłacie zgodnie z Cennikiem.
 8. Okres obowiązywania Umowy zostaje przedłużony o kolejne opłacone przez Użytkownika okresy rozliczeniowe.
 9. W celu przedłużenia Umowy, Użytkownik zobowiązuje się uiścić należność za kolejne okresy rozliczeniowe na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy. Operator wyśle elektronicznie do Użytkownika informacje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
 2. W przypadku nie opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego, świadczenie płatnych usług przez Operatora zostaje czasowo zawieszone, jednak na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z upływem trzymiesięcznego okresu zawieszenia. W okresie zawieszenia możliwe jest jednak wznowienie świadczenia usług przez Operatora w wyniku uiszczenia przez Użytkownika za nieopłacone miesiące rozliczeniowe, co oznacza, że umowa nie ulega rozwiązaniu.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Użytkownika, lub ustania bytu prawnego Użytkownika, bądź postawienia go w stan upadłości.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usług.
 5. Za wypowiedzenie umowy przez Użytkownika uznaje się wybranie funkcji „rezygnacja” w menu serwisu. W tym wypadku umowa wygasa natychmiast.
 6. W przypadku określonym w ust. 3., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, lub Użytkownik powinien powiadomić Operatora o postawieniu go w stan likwidacji.
 7. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik:
 • narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
 • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;
 • działa na szkodę Operatora;
 • dokonuje czynności niezgodne z prawem;
 • podał nieprawdziwe dane;
 • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odpłatność za usługę

 1. Korzystanie z usług Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat zależy od wybranego zakresu usług, które są określone w Cenniku.
 2. Opłatę za otwarcie okresu rozliczeniowego należy uiszczać z góry.
 3. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej.

Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz do rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi.
 3. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 5. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 6. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika będą usuwane z Systemu bez zbędnej zwłoki.
 7. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
 8. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu, w szczególności poprzez:
 • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
 • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5 ust. 6. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi o których mowa w pkt. 5 ust 4.
 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

Odpowiedzialność i obowiązki Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 3. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 4. Aktualizacja Serwisu dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu ,konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Wszelkie promocje dotyczące usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu nie wymagają zmian niniejszego Regulaminu.